PROGRAMA PLURILINGÜE

divendres, 2 d’octubre de 2009
Atenent a la Resolució de 22 de juliol de 2009 de la direcció General d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula i s’establixen els requisits en el curs 2009-10 per a l’experimentació de l’ús de les llengües estrangeres com a llengües vehiculars (PROGRAMA PLURILINGÜE) en les etapes de l’educació secundària obligatòria, els batxillerats i els cicles formatius dels centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.
.
El nostre centre a sol·licitat autorització per a la impartició d’un programa experimental plurilingüe en l’Educació Secundària Obligatòria.
.
A fi que l’experimentació tinga l’èxit desitjat és necessari que esdevinga en projecte de centre amb l’acceptació i assumpció per part del Consell Escolar, el Claustre, els equips directius i el professorat del centre, dels següents principis relacionats amb el procés d’aprenentatge de llengües:
.
Presència de les llengües estrangeres
.
En l’experimentació del Programa Plurilingüe s'ha de garantir que, en general, la presència de la llengua estrangera en la matèria o mòdul corresponent, com a llengua de comunicació i ús vehicular, siga constant i ininterrompuda al llarg de tot el curs. Així mateix, els materials utilitzats han d'estar completament adaptats i redactats en la llengua estrangera.
.
Enfocament comunicatiu
.
Per a aconseguir el domini de diferents sistemes lingüístics i comunicatius és necessari i aconsellable adoptar un enfocament comunicatiu en l'ensenyament i aprenentatge de les llengües. El principi de “usar la llengua per a aprendre i aprendre usant la llengua” requerix el disseny de materials específics per al professorat i l'alumnat.
.
Tractament integrat de llengües
.
És necessari aplicar una metodologia concreta que proporcione als alumnes una educació lingüística unitària, construïda amb la participació de totes les llengües curriculars. Per a aconseguir-ho cal aplicar al conjunt de llengües del centre un tractament integrat, amb la finalitat d'evitar interferències, ús diferent de terminologia específica, repeticions i esforços innecessaris. Este plantejament global té per objectiu la construcció de la competència plurilingüe per a la qual cosa es requerix una perspectiva unitària pel que fa a la totalitat de les llengües del currículum.
.
Tractament integrat de llengües i continguts (TILC-AICLE-CLIL-EMILE)
.
A més, el tractament de les llengües ha de tindre en compte que en les matèries o mòduls no lingüístics, a més d'ensenyar continguts de la matèria, també s'ensenya llengua, atés que certs continguts del llenguatge acadèmic s'ensenyen millor a través d'estes àrees. D’esta manera, es dedica més temps a l’aprenentatge d’una llengua sense augmentar l'horari lectiu.