The European Week for Waste Reduction

dimecres, 7 de novembre de 2012
La prevenció dels residus és una qüestió urgent per a tots els països de la Unió Europea. La quantitat de residus domèstics generats s’ha doblat en els darrers 40 anys i ha augmentat al ritme d’un 1% a un 2% anuals.

L’any 2007, als Estats membres de la Unió Europea es van generar una mitjana de 522 kg de residus municipals per persona (font: Eurostat). 

Aquests residus són el resultat de modalitats de producció i de consum no sostenibles.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (del 17 al 25 de novembre de 2012) pretén fomentar específicament la conscienciació de l’acte de prevenir la producció de residus, és a dir, tot allò que es pot i cal fer abans de llençar un producte per reduir els volums de recollida de residus i la nocivitat dels residus generats.

El millor residu és el residu que no es produeix.

Podeu trobar més informació i jocs a les pàgines següents:

Waste Reduction 
The European Week for Waste Reduction
Waste Reduction Habits

Réduction des déchets
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Les gestes de la réduction

La prevención de residuos
Semana Europea de la Prevención de Residuos
Actividades para prevenir los residuos

La prevenció de residus
Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Activitats per prevenir els residus